Stan obecny perspektywy rozwoju socjologii wychowania

Obecnie należy podkreślić silne zakorzenienie się socjologii wychowania w dydaktyce uniwersyteckiej i w strukturach organizacyjno – badawczych socjologii polskiej. Należy tu wymieć dwa bardzo ważne zespoły badawcze: zespół W. Wiśniewskiego w Uniwersytecie Warszawskim i zespół kierowany przez J. Jerschinę w Uniwersytecie Jagiellońskim.. Orientacja socjologiczna wydaje się być powszechnie obecna w badaniach pedagogów. Ta sprzyjająca rozwojowi socjologii wychowania sytuacja zawiera także pewne dla niej wyzwanie: odegrania znaczniejszej niż dotąd roli w rozwoju całej socjologii. Oto niektóre potrzeby w tym zakresie: Pilnym zadaniem jest podjęcie w szerszym niż dotąd zakresie prób tworzenia socjologicznej teorii wychowania w odniesieniu przede wszystkim do polskiego społeczeństwa. Ze względu na zadania teoretyczno – poznawcze konieczne wydaje się rozszerzenie przedmiotu i problematyki badań socjologii wychowania, a jednocześnie zogniskowanie jej pola badań. Badania nie mogą ograniczać się do formalnych struktur i instytucji kształcenia i wychowania oraz zagadnień młodzieży. W szerszym zakresie należy zająć się problematyką dążeń i potrzeb odnośnie do wychowania wielkich grup społecznych (państwa, narodu, kościoła, klas społecznych), konfliktami na tym tle miedzy tymi grupami, ich dążeniami do dominacji w przeszłości i obecnie.

Both comments and pings are currently closed.