Kultura a młodzież

Kultura masowa to bardzo złożony termin odwołujący się do zjawisk z zakresu socjologii i antropologii kulturowej. Istnieje wiele definicji tego terminu, częstym wspólnym mianownikiem tych definicji jest odwołanie do rozpowszechniania środków masowego przekazu. Za pomocą środków masowego komunikowania takich jak radio, telewizja, Internet, fonografia, kinematografia, wysokonakładowa prasa i książki kierowana jest do bardzo licznego (masowego) odbiorcy. Przekazy te mają czasami wręcz globalny zasięg. Zjawisko to narodziło się w epoce nowoczesnej wraz z momentem gdy przedsiębiorcy znaleźli możliwość dochodu z zaspakajania kulturowych potrzeb mass poprzez produkowanie na dużą skalę książek, filmów czy muzyki. Od tamtego momentu zmieniło się tradycyjne postrzeganie czym jest kultura i sztuka. Wielu autorów kulturę masową określa w negatywnym kontekście jako opozycja do „kultury wysokiej”. Niski poziom treści kultury masowej, wynika z potrzeby aby były one zrozumiałe dla wszystkich, aby mogły być odbierane przez jak największą liczbę odbiorców, przez co mają najprostszą nie wyrafinowana formę. Dziś kultura ta dotyka nie tylko ludzi młodych ale na pewno to te osoby są jak najbardziej podatne. Dlatego też ważne jest to by osoby te miały możliwość szerokiego wyboru takich form mediów na dzień dzisiejszy.

Both comments and pings are currently closed.